Всичко за Лимфом Всичко за лимфом

В този сайт можете да намерите информация за лимфом.
Симптоми, видове, диагностициране, лечение, химиотерапия, хранителни добавки, мнения и препоръки.
Добре дошъл, Guest | 18.02.2018 | 07:37
МЕНЮ
Реклами

    КЛАСИФИКАЦИЯ НА НЕ-ХОДЖКИНОВ ЛИМФОМ
 
Класификация: Килска класификация на НХЛ от 1989 г. Изградена е въз основа на:
1. Морфологични критерии. Лимфомите се разделят на "цитни” и "бластни”, на "нодуларни” и "дифузни”.
2. Фенотипни критерии. Над 80% от НХЛ са с В-фенотип и само около 10-15% с Т-фенотип.
3. Прогностични критерии. Биват с ниска степен (-цитните) и с висока степен на малигненост (-бластните).
През последните години са открити нови субтипове НХЛ, които липсват в Килската класификация. В момента за класификацията на НХЛ се прилага т.нар. REAL (Revised European American lymphoma classification) класификация.
Най-честите хистологични варианти НХЛ са дифузния едроклетъчен В-лимфом и фоликуларния лимфом.

Килска класификация:

В-лимфоми – 80-90% от случаите
Т-лимфоми – 10-20% от случаите
С ниска степен на малигненост
1. Лимфоцитни: хронична лимфоцитна левкемия, хронична пролимфоцитна левкемия,
трихолевкемия (косматоклетъчна левкемия)
1. Лимфоцитни: Т-хронична лимфоцитна левкемия, Т-пролимфоцитна хронична левкемия
2. Лимфоплазмоцитен /плазмоцитоиден
2. Кожни лимфоми: Mycosis fungoides, Sezary syndrom
3. Плазмоцитен /миелом/
3. Лимфоепителоиден – тип Lenert
4. Центробластно/центроцитен
4. Ангиоимунобластен
5. Центроцитен /мантелноклетъчен/
5. Т-зонов

6. Плеоморфен
С висока степен на малигненост
1. Центробластен
1. Лимфобластен
2. Лимфобластен
2. Имунобластен
3. Имунобластен
3. Плеоморфен едроклетъчен
4. Лимфом на Бъркит
4. Едроклетъчен анапластичен
5. Едроклетъчен анапластичен


      REAL класификация:

В-лимфоми
Т-лимфоми
С ниска степен на малигненост
1. Хронична лимфоцитна левкемия
1. Хронична лимфолевкемия
2. Фоликуларен лимфом с малки лимфоцити SLL
2. Кожни лимфоми: Mycosis fungoides, Sezary syndrom
3. Лимфоплазмоцитен

4. МАЛТ - лимфом

5. Мантелноклетъчен лимфом

С висока степен на малигненост
1. Дифузен едроклетъчен лимфом
1. Периферен Т-клетъчен лимфом
2. Първичен медиастинален едроклетъчен лимфом
2. Ангиоимунобластен
3. Лимфом на Бъркит
3. Ангиоцентричен интестинален
4. Прекурсорен лимфом/левкемия
4. Т-клетъчен лимфом/левкемиа при възрастни

5. Едроклетъчен анапластичен

6. Прекурсорен Т-лимфом/левкемия
 
ЛИМФОМИ С НИСКА СТЕПЕН НА МАЛИГНЕНОСТ (ИНДОЛЕНТИ НХЛ)

Фоликуларен лимфом
Разделя се на степени I, II или III и е сравнително чест, представляващ 20-30% от НХЛ. Произхожда от В лимфоцитите поради това е В клетъчен НХЛ. Най- често засяга пациенти на средна възраст, както и възрастни пациенти. Поради своята честота се използва като модел за лечение на индолентните НХЛ. В част от случаите фоликуларните лимфоми могат да трансформират в по-агресивни лимфоми. Индолентните лимфоми трансформирали в агресивни лимфоми са по-трудни за лечение. Често при диагностицирането пациентите с фоликуларен лимфом са с напреднала болест и имат ангажиране на множество лимфни възли или костен мозък и рядко имат локализирано заболяване. Разделянето на степени (I; II; III) е в зависимост от броя на големите и малки клетки в лимфния възел. Въпреки, че голяма част от фоликуларните лимфоми са напреднали при диагностицирането, средната преживяемост е 8-10 години и голяма част от пациентите не се нуждаят от лечение продължителни периоди от време. Пет годишна преживяемост е 72-77%.

Дребноклетъчен лимфоцитен лимфом / Хронична лимфоцитна левкемия
Дребноклетъчният лимфоцитен лимфом (Small lymphocytic lymphoma (SLL)/ ДЛЛ) се намира както в лимфните възли така и в костния мозък. Представлява 4% от НХЛ. ДЛЛ първоначално е чувствителен на химиотерапия, но е възможно да стане резистентен или да се трансформира в по-агресивен тип НХЛ. Хроничната лимфоцитна левкемия (ХЛЛ) е близка по характеристика до ДЛЛ, но при ХЛЛ раковите клетки се намират предимно в кръвта, докато при ДЛЛ раковите клетки са предимно в лимфните възли. Въпреки, че се смятат за сходни заболявания лекарят може да използва един от двата термина ХЛЛ или ДЛЛ в зависимост от това, къде се намират раковите клетки - в кръвта или в лимфните възли. Около 20% от ДЛЛ/ ХЛЛ е възможно да прогресират до лимфом с висока степен на малигненост като дифузен едроклетъчен НХЛ (така наречения синдром на Рихтер). Средна преживяемост 5-10 годни в зависимост от стадия на болестта при диагностицирането и прогностичните маркери.

Маргиналнозонов лимфом
Маргиналнозоновия лимфом е индолентен В клетъчен НХЛ и може да засяга структури извън лимфните възли (екстранодален) или лимфни възли (нодален). Разделя се на две категории в зависимост от локализацията. Мукоза асоциирани НХЛ ( така наречените МАЛТ лимфоми (MALT (Mucosa associated lymphoma tissue)) са вид маргиналнозонови лимфоми засягащи лимфни структури извън лимфните възли ( черва; стомах; око; щитовидна жлеза; слюнчени жлези; бял дроб; кожа). Някои от пациентите заболели от МАЛТ лимфом имат анамнеза за автоимунно заболяване. В голям процент от случаите на МАЛТ лимфоми на стомаха се доказва инфектиране с бактерия Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori). Нодалните маргиналнозонови лимфоми са редки. Средната възраст на пациентите с този тип НХЛ е 65 години.

Макроглобулинемия на Валденщрьом (Лимфоплазмоцитен лимфом)
Рядък тип В клетъчен лимфом съставляващ 1-2% от НХЛ. Заболяването обикновено засяга възрастни хора. Често има засягане на костния мозък при поставянето на диагнозата. Характеризира се с високи нива на белтък (IgM парапротеин), което може да води до симптоматика. Заболяването има бавен ход. Средна преживяемост 78 месеца.

ЛИМФОМИ С ВИСОКА СТЕПЕН НА МАЛИГНЕНОСТ (АГРЕСИВНИ НХЛ)

Дифузен едроклетъчен В-клетъчен НХЛ (DLBCL)
Най- честия вид представляващ 30-40% от НХЛ. Средната възраст на пациентите е 57 години с вариране от 10 до 88 години. Може да засяга както лимфните възли, така и екстранодални структури включително черва, стомах, тестис, кожа, гърда, нервна система, кости. Може да бъде локално заболяване или генерализирана болест. Пет годишна преживяемост при групите с нисък IPI е 73%.

Мантелноклетъчен лимфом
Мантелноклетъчния лимфом е В клетъчен лимфом представляващ 5-10% от НХЛ. Обикновено засяга мъже над 50 години и почти винаги се диагностицира, когато болестта е генерализирана. Често пациентите с мантелноклетъчен лимфом имат генерализирани лимфни възли, засягане на друг орган и костен мозък. Обикновено протича агресивно. Въпреки постигането на терапевтичен отговор при 50-70% от пациентите, болестта често рецидивира. Средната преживяемост е 3 години (варираща 2-5 години). Десет годишна преживяемост в 5-10%; Новите терапевтични схеми и клинични проучвания дават обещаващи резултати.

Периферен Т-клетъчен лимфом
Представлява 10-15% от лимфомите при възрастни. Терминът „периферен Т клетъчен” означава, че те произхождат от Т лимфоцитите и клетките са зрели. Повечето периферни Т клетъчни лимфоми са агресивни (с изключение на кожния вариант Микозис фунгоидес). Могат да засягат както лимфни възли (Ангиоимунобластен; Анапластичен едроклетъчен) така и екстранодални структури (Интестинален; Назален).

Източници:
www.lymphom-bg.com
www.arsmedica.bg

Раздели


=> Новини и статии

=> Електронна библиотека

=> Обяви за лекарства

Полезни връзки


Блог за емоциите на моята Подкрепа по време на лечението

Българско Сдружение Лимфом

Facebook на Сдружение Лимфом

Група за взаимопомощ към Българско Сдружение Лимфом

Facebook група за споделяне и подпомагане на пациенти с лимфом

Информация за Лимфом

Европейска Коалиция на Онко Пациенти

Натурално лечение

Търси
Подкрепи с дарение
Сайтът се поддържа с лични средства. Ако искате да го подкрепите, можете да го направите тук:


Реклами
Статистики