Всичко за Лимфом Всичко за лимфом

В този сайт можете да намерите информация за лимфом.
Симптоми, видове, диагностициране, лечение, химиотерапия, хранителни добавки, мнения и препоръки.
Добре дошъл, Guest | 18.02.2018 | 07:38
МЕНЮ
Реклами
ЛЪЧЕТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ЛИМФОМ

    Лъчева терапия за лимфом, стадий IA и
IIA

 
Исторически погледнато, лъчевата терапия е била основният начин на лечение за пациентите в стадий I - IIA на  лимфом, с висок процент на излекуване. Един отрицателен аспект на използването на лъчева терапия в лечението на Ходжкин е предварителното стадиране (определяне на степента на разпространението на болестта), което включва екстензивна операция. Тъй като радиацията е локализирана терапия, ефектът на унищожаване на раковите клетки съществува само на мястото на нейното поставяне, а не по цялото тяло. Ето защо, знаейки точното място, където съществува рак, чрез проучвателна операция и премахване на далака, изглеждало наложително да се получи точното разположение на облъчването с цел получаване на оптимални резултати.
Някои рискови фактори, свързани с получаване на лъчева терапия включват, но не се ограничават до: появата на вторичен рак, стерилитет, изгаряния на кожата и катаракта. Въпреки това, учени от Ню Йорк наскоро съобщиха обещаващи резултати за пациенти с клинично стадиран лимфом на Ходжкин, лекуван първоначално само с лъчева терапия. Клинично стадиран означава, че за определяне на стадия на лимфома се използват косвени методи, без да се прави операция.
Изследователи в Презвитерианската болница в Ню Йорк оценявали 94 пациенти с лимфом на Ходжкин, етапи I и IIA. На всички тези пациенти им е бил определен стадия и развитието на лимфома чрез рентгенови лъчи и сканиране. Тяхното лечение се състяло от лъчева терапия на районите, засегнати от лимфом, които били открити от тези тестове. Десет процента от тези пациенти получили рецидив на рака, които се върнал в рамките на средно 38 месеца след лечението. Въпреки това, всички пациенти с рецидив са били лекувани с химиотерапия и радиация и постигнали пълното изчистване на рака. Всички пациенти, участвали в това проучване, са понастоящем живи и без лимфом на Ходжкин. Тези констатации показват, че внимателното клинично стадиране и първоначалното лечение с лъчева терапия е жизнеспособна опция за лечение на пациенти с ранен стадий на Ходжкинов лимфом. Лечението с химиотерапия на пациенти с рецидив позволява по-голямата част от пациентите да бъдат излекувани. Съвсем наскоро, комбинации от ниски дози химиотерапия и радиация също са били използвани като основни методи на лечение, които могат да намалят някои от страничните ефекти на лъчева терапия.

Лъчетерапия и химиотерапия за Лимфом, стадий I-IIA

Исторически погледнато, пациентите в стадий I или IIА са били успешно лекувани само с лъчетерапия. Лъчевата терапия е "локална" терапия и не може да убива раковите клетки извън неговата сфера на облъчване. Затова, пациенти с лимфом на Ходжкин трябвало да се подлагат на операция и отстраняване на далака (спленектомия), за да се гарантира, че ракът може да бъде адекватно лекуван само с лъчетерапия. Но пълните дози от лъчева терапия също причиняват и значителни дългосрочни странични ефекти на много пациенти.
Химиотерапията също е в състояние да излекува ранен и напреднал стадий на Ходжкинов лимфом. Химиотерапията има предимство пред лъчевата терапия, защото тя убива раковите клетки навсякъде по тялото. Химиотерапията също има дългосрочни странични ефекти, които могат да бъдат по-леки от тези, предизвикани от лъчева терапия. Напоследък, пациенти в стадий I или IIА се лекуват с комбинация от химиотерапия и лъчева терапия в намалени дози. Чрез използването на комбинирана терапия може да бъде постигната висока честота на излекуване, а дългосрочните странични ефекти на всяко лечение могат да бъдат намалени. Освен това, може да бъде избегната хирургическата намеса за стадиране. В момента, кратко лечение с химиотерапия с ABVD (доксорубицин, блеомицин, Velban® и дакарбазин), последвана от лъчетерапия, лекува над 95% от пациентите в стадий I или IIA на лимфом.
Лекари в Германия, проектирали и провели клинично изследване, което комбинирало химиотерапия с лъчетерапия и го сравнили с лечение само с лъчева терапия. В това клинично проучване, 640 пациенти в стадий I или II на лимфом на Ходжкин, които са с нисък риск от рецидив на рака, са третирани с лъчева терапия самостоятелно или с два цикъла на химиотерапията с ABVD, последвана от лечение с радиация.
Първият междинен анализ на това клинично изследване е бил изпълнен за около 400 пациенти, с минимум от почти 2 години на проследяване от лечението. Този анализ показва, че пациентите, лекувани с комбинация от химиотерапия и лъчева терапия са по-малко склонни да изпитат повторна поява на рак в сравнение с пациентите, лекувани само с лъчева терапия. Само един пациент, лекуван с комбинация от химиотерапия и лъчева терапия е получил рецидив, а 96% от пациентите са живи без данни за рецидив на рака 2 години след лечението. За сравнение, 17 пациенти, лекувани само с лъчева терапия са имали рецидив на рака и само 87% са живи без данни за рецидив на рака 2 години след лечението. Предстои сравнителен анализ на страничните ефекти, обаче изглежда, че и двата терапевтични подхода се понася добре.
В обобщение, резултатите от това клинично проучване категорично показват, че пациенти с ранен стадий на болестта са склонни да постигнат по-висок процент излекуване, ако се лекуват с два цикъла химиотерапия, последвани от лъчева терапия в сравнение с историческато стандартно лечение само с лъчева терапия.

Лъчева терапия за напреднал Лимфом (стадий IIB - IV)

Над 70% от пациентите с напреднала болест на Ходжкин постигат пълна ремисия след първоначалното третиране, състоящо се от комбинирана химиотерапия с или без лъчетерапия. Въпреки това, 20-30% от пациентите, постигнали пълна ремисия в крайна сметка изпитват рецидив на рака. Ролята на радиационната терапия в постигане на оптимален контрол при напреднал лимфом е противоречива и има опити за лечение на такива пациенти само с химиотерапия. Целта на лечението е да се постигне най-голяма честота на излекуване, съчетано с най-малко странични ефекти, така че постоянно се проучват нови комбинации, дози и опции.
През 1989 г. изследователи във Франция започват клинично изследване за сравнение на лечение само с химиотерапия и на химиотерапия плюс лъчетерапия за лечение на пациенти с напреднал лимфом. Те разпределят произволно 559 пациенти с напреднал лимфом да получат химиотерапия плюс общо възлово облъчване (лъчева терапия в лимфните възли в гръдния кош, шията и корема) или само химиотерапия. 5-годишната преживяемост без рецидиви е 74% за пациенти, които са лекувани само с химиотерапия, и 79% за тези, които са били лекувани с химиотерапия плюс лъчетерапия. Общата преживяемост за 5 години е 94% за пациенти, получаващи химиотерапия самостоятелно и 78% при пациенти, подложени на химиотерапия и лъчева терапия.
Тези резултати показват, че самостоятелно приложение на химиотерапия е по-добър от химиотерапия плюс радиация за лечение на пациенти с напреднала болест на Ходжкин. Резултатите от това проучване може да предпази много пациенти от ненужна лъчева терапия и свързаните с нея странични ефекти.

Лъчетерапия при рецидив на лимфом

Лъчевата терапия може да се използва с лечебна или палиативна цел при рецидиви. Ако рецидивите са локализирани и могат да бъдат включени в рамките на допустимата област на облъчване, могат да бъдат постигнати добри резултати. По-често пациенти с повтарящ се лимфом получават радиация за палиативно лечение на локални симптоми.

Стратегии за подобряване на лечението

Напредъка, който е постигнат в лечението на болестта на Ходжкин е резултат от развитието на по-добри методи за предоставяне на радиация, комбиниране на радиация с химиотерапия и участието на лекари и пациенти в клинични проучвания. Бъдещ напредък в лечението на лимфом на Ходжкин ще дойде от продължаване на участието в съответните клинични изпитания. В момента има няколко области на активно проучване, насочени към подобряване на лечението на лимфом на Ходжкин.

Триизмерна лъчетерапияТриизмерна конформална лъчетерапия: Триизмерната конформална лъчева терапия е обещаващ подход за лъчетерапия, който намалява количеството на нормалните тъкани, изложени на радиация. С помощта на компютърна томография (CT) и други видове сканиране, радиационни онколози са разработили методи за определяне на размера на тумора и формата в три измерения. Това позволява да се достави високо-дозова радиация чрез външно облъчване на рака, с по-малко щети на нормалните клетки на черния дроб. Например, триизмерната конформална лъчетерапия позволява на радиационните онколози да намалят с 50% размера на радиацията на околните тъкани.

Лечение с радиоактивни изотопи: Правят се опити да се свържат радиоактивни изотопи с вещества, които се локализират в областта на лимфома. Не са идентифицирани моноклонални антитела, които се локализират в области на лимфома. Въпреки това, има опити да използва радио-белязан антиферитин, които се локализира в области на лимфома. Антиферитин антителата се свързват с итрий-90 и са произвели значими отговори при пациенти с рецидив на лимфом.
 
Някои онкологични болници и центрове за лъчетерапия
 
МБАЛ Сердика - София
Отделение по медицинска онкология "Доцент д-р Валентина Цекова"
Адрес: ул. Дамян Груев №6
р-н Красно село
1303 София
телефони: 02/ 488 9990, 02/ 488 9998
уебсайт: www.onkologiabg.com
 
Национална специализирана болница за активно лечение по онкология – София (СБАЛО)
СБАЛО разполага с апаратура за профилактика, диагностика, лечение и проследяване на онкологично болните.
Адрес: ул. Пловдивско поле №6
жк Дървеница
1756 София
телефони: 02/ 9714898, 02/ 720654
уебсайт www.sbaloncology.bg

УМБАЛ „Царица Йоанна” – София


   В Клиниката по медицинска онкология се лекуват пациенти със злокачествени новообразувания посредством лъчетерапия, химиотерапия или съчетана лъче- и химиотерапия. Провежда се лъчетерапия на някои неонкологични заболявания (ставно-дегенеративни, хронични възпалителни процеси, локално следоперативно възпаление и др.).
   Приемно-консултативният кабинет на отделението по химиотерапия е кабинет №11 на първия етаж на болницата, непосредствено до топлата връзка с диагностично-консултативния блок.
   Приемно-консултативният кабинет на отделението по лъчелечение е кабинет №8 на партерния етаж на болницата в северното крило.

Адрес: ул. Бяло море №8
р-н Оборище
1527 София
уебсайт www.isul.eu
 
МБАЛ "АВИС - МЕДИКА" - Плевен
Адрес: ул. Коста х.Пакев №7
5800 Плевен
тел. 064/90 90 92
уебсайт www.avismedica.com
 
УМБАЛ "Г. Странски" - Плевен, Онкологичен център
Адрес: бул. "Георги Кочев" 8А
5800 Плевен
телефони: 064/ 886100, 064/ 804212
уебсайт www.umbalpleven.com

 
   Една част от пациентите, на които предстои лъчетерапия търсят повече възможности за лечение, при по-добри условия и в квалитетни европейски клиники. Искат да са запознати с повече информация и да преминат по-удобно през това изпитание, без да се чака излишно, без да има напрежение и ненужно натоварване, като се ползват най-модерните апарати. Пациент, чието лечение включва лъчетерапия, ми предостави информация за едни от най-престижните центрове за лъчетерапия в Германия, където той е решил да премине тази част от лечението си. Ето кои са те:

Университетска болница в гр. Есен:

Сайт на английски и на немски език:
www.uk-essen.de
Контакт за чуждестранни пациенти:

Nicole Karras

Tel.: 0049-201-723-1640

Ilona Hildebrandt

Tel.: 0049-201-723-3167

E-Mail: foreign-patient-service@uk-essen.de
    
Адрес:
Universitaetsklinikum Essen
foreign-patient-service
Hufelandstrasse 55
D-45147 Essen
 

Университетска болница в гр. Хайделберг:

Сайт на английски, немски език и руски език: www.heidelberg-university-hospital.com

Контакт за чуждестранни пациенти:

Im Neuenheimer Feld 400

69120 Heidelberg

Germany

Phone +49 6221 56 6243

Fax +49 6221 56 33955

E-mail: international.office@med.uni-heidelberg.de

Могат
да предоставят информация на следните езици: немски, английски, арабски, руски, украински, испански и френски.

А това е един български сайт и фирма, която помага на български пациенти да се лекуват в Хайделберг. Нямам информация за тяхната дейност, нито за таксите им, но може да е полезна на някой, затова слагам сайта тук, а ако някой има положителна или негативна оценка за тях, може да ми пише и ще я добавя.
Сайт: www.dimedicalhelp.com

Източници:
http://news.cancerconnect.com/radiation-therapy-for-hodgkins-lymphoma/

www.roche-oncology.bg
 
Раздели


=> Новини и статии

=> Електронна библиотека

=> Обяви за лекарства

Полезни връзки


Блог за емоциите на моята Подкрепа по време на лечението

Българско Сдружение Лимфом

Facebook на Сдружение Лимфом

Група за взаимопомощ към Българско Сдружение Лимфом

Facebook група за споделяне и подпомагане на пациенти с лимфом

Информация за Лимфом

Европейска Коалиция на Онко Пациенти

Натурално лечение

Търси
Подкрепи с дарение
Сайтът се поддържа с лични средства. Ако искате да го подкрепите, можете да го направите тук:


Реклами
Статистики