FacebookYouTubeEmail
Затваряне
Лъчетерапия при лимфом
Лъчетерапия при лимфом

Лъчетерапия при лимфом

 Лъчева терапия за лимфом

 Исторически погледнато, лъчевата терапия е била основният начин на лечение за пациентите в стадий I – IIA на  лимфом, с висок процент на излекуване. Един отрицателен аспект на използването на лъчева терапия в лечението на Ходжкин е предварителното стадиране (определяне на степента на разпространението на болестта), което включва екстензивна операция. Тъй като радиацията е локализирана терапия, ефектът на унищожаване на раковите клетки съществува само на мястото на нейното поставяне, а не по цялото тяло. Ето защо, знаейки точното място, където съществува рак, чрез проучвателна операция и премахване на далака, изглеждало наложително да се получи точното разположение на облъчването с цел получаване на оптимални резултати.

 Някои рискови фактори, свързани с получаване на лъчева терапия включват, но не се ограничават до: появата на вторичен рак, стерилитет, изгаряния на кожата и катаракта. Въпреки това, учени от Ню Йорк наскоро съобщиха обещаващи резултати за пациенти с клинично стадиран лимфом на Ходжкин, лекуван първоначално само с лъчева терапия. Клинично стадиран означава, че за определяне на стадия на лимфома се използват косвени методи, без да се прави операция.

 Изследователи в Презвитерианската болница в Ню Йорк оценявали 94 пациенти с лимфом на Ходжкин, етапи I и IIA. На всички тези пациенти им е бил определен стадия и развитието на лимфома чрез рентгенови лъчи и сканиране. Тяхното лечение се състяло от лъчева терапия на районите, засегнати от лимфом, които били открити от тези тестове. Десет процента от тези пациенти получили рецидив на рака, които се върнал в рамките на средно 38 месеца след лечението. Въпреки това, всички пациенти с рецидив са били лекувани с химиотерапия и радиация и постигнали пълното изчистване на рака. Всички пациенти, участвали в това проучване, са понастоящем живи и без лимфом на Ходжкин.

Тези констатации показват, че внимателното клинично стадиране и първоначалното лечение с лъчева терапия е жизнеспособна опция за лечение на пациенти с ранен стадий на Ходжкинов лимфом. Лечението с химиотерапия на пациенти с рецидив позволява по-голямата част от пациентите да бъдат излекувани. Съвсем наскоро, комбинации от ниски дози химиотерапия и радиация също са били използвани като основни методи на лечение, които могат да намалят някои от страничните ефекти на лъчева терапия.

 Лъчетерапия и химиотерапия за лимфом, стадий I-IIA

 Исторически погледнато, пациентите в стадий I или IIА са били успешно лекувани само с лъчетерапия. Лъчевата терапия е “локална” терапия и не може да убива раковите клетки извън неговата сфера на облъчване. Затова, пациенти с лимфом на Ходжкин трябвало да се подлагат на операция и отстраняване на далака (спленектомия), за да се гарантира, че ракът може да бъде адекватно лекуван само с лъчетерапия. Но пълните дози от лъчева терапия също причиняват и значителни дългосрочни странични ефекти на много пациенти.

 Химиотерапията също е в състояние да излекува ранен и напреднал стадий на Ходжкинов лимфом. Химиотерапията има предимство пред лъчевата терапия, защото тя убива раковите клетки навсякъде по тялото. Химиотерапията също има дългосрочни странични ефекти, които могат да бъдат по-леки от тези, предизвикани от лъчева терапия. Напоследък, пациенти в стадий I или IIА се лекуват с комбинация от химиотерапия и лъчева терапия в намалени дози. Чрез използването на комбинирана терапия може да бъде постигната висока честота на излекуване, а дългосрочните странични ефекти на всяко лечение могат да бъдат намалени. Освен това, може да бъде избегната хирургическата намеса за стадиране. В момента, кратко лечение с химиотерапия с ABVD (доксорубицин, блеомицин, Velban® и дакарбазин), последвана от лъчетерапия, лекува над 95% от пациентите в стадий I или IIA на лимфом.

 Лекари в Германия, проектирали и провели клинично изследване, което комбинирало химиотерапия с лъчетерапия и го сравнили с лечение само с лъчева терапия. В това клинично проучване, 640 пациенти в стадий I или II на лимфом на Ходжкин, които са с нисък риск от рецидив на рака, са третирани с лъчева терапия самостоятелно или с два цикъла на химиотерапията с ABVD, последвана от лечение с радиация.

 Първият междинен анализ на това клинично изследване е бил изпълнен за около 400 пациенти, с минимум от почти 2 години на проследяване от лечението. Този анализ показва, че пациентите, лекувани с комбинация от химиотерапия и лъчева терапия са по-малко склонни да изпитат повторна поява на рак в сравнение с пациентите, лекувани само с лъчева терапия. Само един пациент, лекуван с комбинация от химиотерапия и лъчева терапия е получил рецидив, а 96% от пациентите са живи без данни за рецидив на рака 2 години след лечението. За сравнение, 17 пациенти, лекувани само с лъчева терапия са имали рецидив на рака и само 87% са живи без данни за рецидив на рака 2 години след лечението. Предстои сравнителен анализ на страничните ефекти, обаче изглежда, че и двата терапевтични подхода се понася добре.

 В обобщение, резултатите от това клинично проучване категорично показват, че пациенти с ранен стадий на болестта са склонни да постигнат по-висок процент излекуване, ако се лекуват с два цикъла химиотерапия, последвани от лъчева терапия в сравнение с историческато стандартно лечение само с лъчева терапия.

 Лъчева терапия за напреднал лимфом (стадий IIB IV)

 Над 70% от пациентите с напреднала болест на Ходжкин постигат пълна ремисия след първоначалното третиране, състоящо се от комбинирана химиотерапия с или без лъчетерапия. Въпреки това, 20-30% от пациентите, постигнали пълна ремисия в крайна сметка изпитват рецидив на рака. Ролята на радиационната терапия в постигане на оптимален контрол при напреднал лимфом е противоречива и има опити за лечение на такива пациенти само с химиотерапия. Целта на лечението е да се постигне най-голяма честота на излекуване, съчетано с най-малко странични ефекти, така че постоянно се проучват нови комбинации, дози и опции.

 През 1989 г. изследователи във Франция започват клинично изследване за сравнение на лечение само с химиотерапия и на химиотерапия плюс лъчетерапия за лечение на пациенти с напреднал лимфом. Те разпределят произволно 559 пациенти с напреднал лимфом да получат химиотерапия плюс общо възлово облъчване (лъчева терапия в лимфните възли в гръдния кош, шията и корема) или само химиотерапия. 5-годишната преживяемост без рецидиви е 74% за пациенти, които са лекувани само с химиотерапия, и 79% за тези, които са били лекувани с химиотерапия плюс лъчетерапия. Общата преживяемост за 5 години е 94% за пациенти, получаващи химиотерапия самостоятелно и 78% при пациенти, подложени на химиотерапия и лъчева терапия.

 Тези резултати показват, че самостоятелно приложение на химиотерапия е по-добър от химиотерапия плюс радиация за лечение на пациенти с напреднала болест на Ходжкин. Резултатите от това проучване може да предпази много пациенти от ненужна лъчева терапия и свързаните с нея странични ефекти.

 Лъчетерапия при рецидив на лимфом

 Лъчевата терапия може да се използва с лечебна или палиативна цел при рецидиви. Ако рецидивите са локализирани и могат да бъдат включени в рамките на допустимата област на облъчване, могат да бъдат постигнати добри резултати. По-често пациенти с повтарящ се лимфом получават радиация за палиативно лечение на локални симптоми.

 Стратегии за подобряване на лечението

 Напредъка, който е постигнат в лечението на болестта на Ходжкин е резултат от развитието на по-добри методи за предоставяне на радиация, комбиниране на радиация с химиотерапия и участието на лекари и пациенти в клинични проучвания. Бъдещ напредък в лечението на лимфом на Ходжкин ще дойде от продължаване на участието в съответните клинични изпитания. В момента има няколко области на активно проучване, насочени към подобряване на лечението на лимфом на Ходжкин.

Триизмерна лъчетерапия Триизмерна конформална лъчетерапия: Триизмерната конформална лъчева терапия е обещаващ подход за лъчетерапия, който намалява количеството на нормалните тъкани, изложени на радиация. С помощта на компютърна томография (CT) и други видове сканиране, радиационни онколози са разработили методи за определяне на размера на тумора и формата в три измерения. Това позволява да се достави високо-дозова радиация чрез външно облъчване на рака, с по-малко щети на нормалните клетки на черния дроб. Например, триизмерната конформална лъчетерапия позволява на радиационните онколози да намалят с 50% размера на радиацията на околните тъкани.

 Лечение с радиоактивни изотопи: Правят се опити да се свържат радиоактивни изотопи с вещества, които се локализират в областта на лимфома. Не са идентифицирани моноклонални антитела, които се локализират в области на лимфома. Въпреки това, има опити да използва радио-белязан антиферитин, които се локализира в области на лимфома. Антиферитин антителата се свързват с итрий-90 и са произвели значими отговори при пациенти с рецидив на лимфом.

Някои онкологични болници и центрове за лъчетерапия:

МБАЛ Сердика - София

Отделение по медицинска онкология “Доцент д-р Валентина Цекова”

Адрес: ул. Дамян Груев №6

р-н Красно село

1303 София

телефони: 02/ 488 9990, 02/ 488 9998

уебсайт: www.mbalserdika.com

Национална специализирана болница за активно лечение по онкология – София (СБАЛО)

СБАЛО разполага с апаратура за профилактика, диагностика, лечение и проследяване на онкологично болните.

Адрес: ул. Пловдивско поле №6

жк Дървеница

1756 София

телефони: 02/ 9714898, 02/ 720654

уебсайт www.sbaloncology.bg

УМБАЛ Царица Йоанна – София

 В Клиниката по медицинска онкология се лекуват пациенти със злокачествени новообразувания посредством лъчетерапия, химиотерапия или съчетана лъче- и химиотерапия. Провежда се лъчетерапия на някои неонкологични заболявания (ставно-дегенеративни, хронични възпалителни процеси, локално следоперативно възпаление и др.).
Приемно-консултативният кабинет на отделението по химиотерапия е кабинет №11 на първия етаж на болницата, непосредствено до топлата връзка с диагностично-консултативния блок. Приемно-консултативният кабинет на отделението по лъчелечение е кабинет №8 на партерния етаж на болницата в северното крило.

Адрес: ул. Бяло море №8

р-н Оборище

1527 София

уебсайт www.isul.eu

МБАЛ АВИС - МЕДИКА - Плевен

Адрес: ул. Коста х.Пакев №7
5800 Плевен
тел. 064/90 90 92
уебсайт www.avismedica.com

УМБАЛ Г. Странски - Плевен, Онкологичен център

Адрес: бул. “Георги Кочев” 8А

5800 Плевен

телефони: 064/ 886100, 064/ 804212

уебсайт www.umbalpleven.com

 

Ако Ви предстои лъчетерапия, погледнете и страницата със “Съвети при лъчетерапия

 Лъчетерапия в Германия

 Една част от пациентите, на които предстои лъчетерапия търсят повече възможности за лечение, при по-добри условия и в квалитетни европейски клиники. Искат да са запознати с повече информация и да преминат по-удобно през това изпитание, без да се чака излишно, без да има напрежение и ненужно натоварване, като се ползват най-модерните апарати. Пациент, чието лечение включва лъчетерапия, ми предостави информация за едни от най-престижните центрове за лъчетерапия в Германия, където той е решил да премине тази част от лечението си.

Ето кои са те:

Университетска болница в гр. Есен

Сайт на английски и на немски език: www.uk-essen.de
Контакт за чуждестранни пациенти:
Nicole Karras
Tel.: 0049-201-723-1640
Ilona Hildebrandt
Tel.: 0049-201-723-3167
E-Mail: foreign-patient-service@uk-essen.de

Университетска болница в гр. Хайделберг

Сайт на английски, немски език и руски език: www.heidelberg-university-hospital.com
Контакт за чуждестранни пациенти:

Im Neuenheimer Feld 400
69120 Heidelberg
Germany
Phone +49 6221 56 6243
Fax +49 6221 56 33955
E-mail: international.office@med.uni-heidelberg.de
Могат да предоставят информация на следните езици: немски, английски, арабски, руски, украински, испански и френски.

А това е един български сайт и фирма, която помага на български пациенти да се лекуват в Хайделберг. Нямам информация за тяхната дейност, нито за таксите им, но може да е полезна на някой, затова слагам сайта тук, а ако някой има положителна или негативна оценка за тях, може да ми пише и ще я добавя. Сайт: www.dimedicalhelp.com

Източници:
www.cancer.org/cancer/hodgkin-lymphoma/treating/radiation.html
www.roche.com

Споделете знанието
Вижте още:
 Какво е лъчетерапия?  Лъчетерапията използва…