FacebookYouTubeEmail
Затваряне
Полатузумаб ведотин
Полатузумаб ведотин

Какво е Polivy (Polatuzumab vedotin)

Какво е Polivy (Polatuzumab vedotin)

Полатузумаб ведотин Полатузумаб ведотин (Polivy®) е конюгат антитяло – лекарство, съставено от антимитотичното средство монометил ауристатин E (MMAE), ковалентно конюгирано с CD79b-таргетирано моноклонално антитяло (рекомбинантен хуманизиран имуноглобулин G1 [IgG1]). 

Казано с други думи, POLIVY® е първото в класа си лекарство, проектиран за насочена активност срещу делящи се В клетки, експресиращи CD79b протеин (CD79+).

Механизъм на действие: моноклоналното антитяло представлява белтък, който разпознава определени ракови клетки. Така полатузумаб спомага за освобождаването на лекарство вътре в клетката, което спира деленето и води до клетъчна смърт, избирателно само в туморните клетки, имащи на повърността си белтъка CD79.

За какво се използва Polivy?

Polivy в комбинация с бендамустин и ритуксимаб е показан за лечението на възрастни пациенти с рецидивиращ / рефрактерен дифузен В-едроклетъчен лимфом (ДВЕКЛ), които не са кандидати за трансплантация на хематопоетични стволови клетки.

Как действа Polivy?

На колажите е добре визуализирано как лекарството се доставя до клетката, преминава клетъчната стена и бива освобождавано вътре в клетката, за да предизвика нейната смърт.

1. POLIVY се свързва с CD79b частта от В-клетъчния рецепторен комплекс върху В клетките, задействайки интернализацията на POLIVY и рецепторния комплекс.

2. Веднъж интернализиран, стабилният линкер се разцепва, освобождавайки MMAE в рамките на В клетката.

3. MMAE се свързва с микротубулите и убива делящите се клетки чрез инхибиране (потискане) на клетъчното делене и индуциране (предизвикване) на апоптоза (клетъчна смърт).

4. Настъпва апоптоза (клетъчна смърт) на злокачествена В-клетка.

Възможни реакции при вливане

  Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции. Реакциите, свързани с вливането, могат да бъдат:

  • POLIVY може да причини тежка периферна невропатия. Периферната невропатия се появява още в първия цикъл на лечение и е кумулативна. POLIVY може да изостри вече съществуваща периферна невропатия;
  • Миелосупресия: сериозна и тежка неутропения и фебрилна неутропения се съобщават при пациенти, лекувани с Polivy още при първия цикъл на лечение;
  • Инфекции: При пациенти, лекувани с Polivy, се съобщават сериозни, животозастрашаващи или летални инфекции, включително опортюнистични инфекции, като пневмония (включително Рneumocystis jirovecii и други микотични пневмонии), бактериемия, сепсис, инфекция, причинена от херпес вирус и цитомегаловирус;
  • Синдром на туморен разпад (СТР): Пациентите с висок туморен товар и бързо пролифериращ тумор може да бъдат изложени на повишен риск от СТР;
  • Други: реакции, чернодробна токсичност, инфертилитет и др.

Проучвания

Polivy е изследван в проучване, включващо 80 пациенти с DLBCL. Половината от пациентите са получавали Polivy, добавен към стандартния режим на бендамустин плюс ритуксимаб, докато другата половина са получавали само бендамустин плюс ритуксимаб.

След 6 до 8 седмици лечение няма признаци на рак (пълен отговор) при 40% от пациентите, получаващи Polivy плюс ритуксимаб и бендамустин, в сравнение с 18% от пациентите, получаващи само ритуксимаб и бендамустин.

Основното проучване показа, че Polivy е ефективен при лечение на пациенти, чието заболяване не се е повлияло от предишно лечение или се е завърнало (рецидивирало), и които не са могли да имат трансплантация. Въпреки че проучването включва ограничен брой пациенти и са необходими повече данни, за да се потвърдят резултатите, Европейската агенция по лекарствата смята, че Polivy отговаря на неудовлетворена медицинска нужда.

Polivy е получил „условно разрешение“ в Европа. Това означава, че има нужда от още доказателства за лекарството, които компанията трябва да предостави на Европейската Агенция по Лекарствата (ЕМА).

Брошура с пълна информация за лекарството можете да намерите тук “Брошура на български език за Polivy“.

Друго проучване, публикувано през януари 2022:

“Полатузумаб ведотин при нелекуван преди това дифузен едроклетъчен В-клетъчен лимфом

Предистория: Дифузният едроклетъчен В-клетъчен лимфом (DLBCL) обикновено се лекува с ритуксимаб, циклофосфамид, доксорубицин, винкристин и преднизон (R-CHOP). Въпреки това, само 60% от пациентите биват излекувани с R-CHOP.

Полатузумаб ведотин е конюгат антитяло – лекарство, насочен към CD79b, който е повсеместно експресиран на повърхността на злокачествените В клетки.

Заключения: Изследвани са 879 пациента от различни държави. Сред пациентите с преди това нелекувани DLBCL със среден или висок риск, рискът от прогресия на заболяването, рецидив или смърт е по-нисък сред тези, които са получавали pola-R-CHP, отколкото сред тези, които са получавали само R-CHOP.

Източници:

  • www.ema.europa.eu
  • www.polivy.com/hcp/about-polivy/mechanism-of-action.html
  • www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/polivy
  • https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34904799/
Споделете знанието
Създател на сайта. Преминах лечение за лимфом на Ходжкин през 2012 и постигнах ремисия, но през 2013 получих рецидив. Тогава минах през 2 курса химиотерапия DНАР и aвтoлoжнa тpaнcплaнтaция нa cтвoлoви клетки. Сега съм доброволец към Българско Сдружение Лимфом, подкрепям други пациенти и поддържам този сайт. Повече за мен можете да прочетете в меню "За мен". Аз съм Посланик на надежда. Можете да ми пишете на мейл адрес contact@limfom.info

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуванЗадължителните полета са маркирани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Вижте още:
Двойно-ударен лимфом (double-hit lymphoma) и…